مطالبی در مورد ادبیات فارسی - ثبت شده در ستاد ساماندهی
   
 
نویسنده : جناب آقای خلیلی
تاریخ : دوشنبه بیست و هفتم آبان ۱۳۹۲

آزمون ادبيّات فارسی پایه ي هفتم )اوّل متوسطه( تاریخ آزمون : / / 29 » به نام خدایی که جان آفرید سخن گفتن اندر زبان آفرید «
نام ، نام خانوادگی : شعبه: آموزشگاه : سال تحصيلی 29 29 مدّت : 54 دقيقه -
ردیف
1
مشخّص کنید. » غ « وعبارت غلط را با » ص « عبارت صحیح را با
آرایه ی تشخیص وجود دارد. ) ( »... غنچه گفت: گرچه دل تنگم « الف(درجمله ی
سه جمله است. ) ( ». یاد دارم که در ایّام طفولیّت متعبّد وشب خیز بودم « ب( عبارت
شمارک
1
2 گزینه ی صحیح را انتخاب کنید.
*درکدام گزینه کلمات، مترادفِ هم هستند؟ الف( برهنه ولخت  ب( بیدار وخفته  ج(درویش وتوانگر  د( تشنه وسیراب 
غلط معنی شده است؟ الف(گلدسته : دسته گل » زنگ آفرینش « *کدام واژه با توجّه به درس  ب( غوغا : شور وفریاد  ج( فارغ : آسوده  د( اُفق : کرانه ی آسمان 
چیست؟ الف( قطعه » یادِ تو « *قالب شعری ستایش  ب( مثنوی  ج( چهار پاره  د( غزل 
*کدام جمله عاطفی است؟ الف( شعر هوا را بخوان  ب( دنیا بر چهار چیز بر پاست  ج( عجب گل قشنگی  د( چرا طبیعت را آلوده می کنید 
1
» تشبیه ، تشخیص ، جمله ، قافیه ، مصراع « ). 3 واژه های زیر را در مقابل عبارات مربوط به خود قرار دهید.) یک واژه اضافی ست
الف( مجموعه ا ی از کلمات که پیامی را از گوینده به شنونده واز نویسنده به خواننده می رساند ............نام دارد.ب( هرگاه ویژگی انسان را به غیر انسان نسبت دهیم به آن .............می گویند.
ج( به کلماتی که آهنگ وحروف آخرشان در شعر یکسان ست ......... می نامند. د( به کوتاه ترین سخن موزون وآهنگین .................می گویند.
2
4 در واژه های زیر کلمات هم خانواده را پیدا کنید وبه هم وصل کنید . ظلمت / مونس / معرفت / ظلم / حریم / انیس / عارف / حرم
2
5 معنی واژگان داده شده را بنویسید. رَخشان : وداع : گنجوران: رهسپار : 2
6 دربین ترکیبات زیر غلط های املایی راپیدا کنیدوصحیح آنها را بنویسید.
آب هایِ ذلال وسرد غرقه یِ شکوه واعجاز روح مذابِ امید وزندگی جازبه یِ خالق درس
1
7 ردیف وقافیه ی ابیات زیر را مشخّص کنید. زنگ تفریح را که زنجره زد باز هم درکلاس غوغا شد
هریک از بچّه ها به سویی رفت ومعلّم دوباره تنها شد
1
8 هرکتاب را به نویسنده ی آن وصل کنید ) درردیف کتاب ها یک کتاب اضافی ست.(
1
9 تعداد جملات رادرهرگزینه مشخّص کنید.
الف( گفت می خواهم آفتاب شوم. ) ( ب( کاش با باد رهسپار شوم. ) ( ج( دست گیر که دست آویز نداریم.) ( د( دانایی ده که ازراه نیفتیم، بینایی ده تا درچاه نیفتیم.) (
1
نویسنده
کتاب
قیصر امین پور
علی شریعتی
گلستان
تن ف س صبح
مناجات نامه
عبدالله انصاری
سعدی
کویر
مخزن الاسرار

 
 
.:: زیر نظر جناب آقای خلیلی دبیر محترم ادبیات فارسی ::.

شما میتوانید مطالب قدیمی وبلاگ را که در صفحه اصلی نیستند را از قسمت نوشته های پیشین بر اساس تاریخ پیدا کنید...آی دی:
mrezaghiasi

××× اخبار جدید ×××


-پیج فیسبوک شهر راه اندازی شد...!
-شهر در ستاد ساماندهی ثبت شد...!