مطالبی در مورد ادبیات فارسی - ثبت شده در ستاد ساماندهی
   
 
نویسنده : جناب آقای خلیلی
تاریخ : دوشنبه یازدهم آذر ۱۳۹۲

     «  به نام خدایی که جان آفرید           سخن گفتن اندر زبان آفرید  »       آزمون ادبيّات فارسي پايه ي هفتم  (اوّل متوسطه)                                            تاريخ آزمون : /   /92                                                                                      

 نام ، نام خانوادگي :                               شعبه:                                                     آموزشگاه :                           سال تحصيلي 93-92                                            مدّت : 45دقيقه                             

ردیف

1

عبارت صحیح را با « ص» وعبارت غلط را با « غ» مشخّص کنید.

الف)درجمله ی « غنچه گفت: گرچه دل تنگم...» آرایه ی تشخیص وجود دارد.                     (      )

ب) عبارت « یاد دارم که در ایّام طفولیّت متعبّد وشب خیز بودم.» سه جمله است.                 (      )

شمارک

1

 

2

گزینه ی صحیح را انتخاب کنید.

*درکدام گزینه کلمات، مترادفِ هم هستند؟                                الف) برهنه ولخت  ¦              ب) بیدار وخفته ¦           ج)درویش وتوانگر ¦       د) تشنه وسیراب ¦

*کدام واژه با توجّه به درس «زنگ آفرینش » غلط معنی شده است؟ الف)گلدسته : دسته گل ¦        ب) غوغا : شور وفریاد ¦     ج) فارغ : آسوده ¦         د) اُفق : کرانه ی آسمان ¦

*قالب شعری ستایش« یادِ تو » چیست؟                                   الف) قطعه ¦                        ب) مثنوی ¦                  ج) چهار پاره ¦             د) غزل ¦

*کدام جمله عاطفی است؟         الف) شعر هوا را بخوان   ¦          ب) دنیا بر چهار چیز بر پاست ¦             ج) عجب گل قشنگی ¦          د) چرا طبیعت را آلوده می کنید ¦

 

1

 

3

واژه های زیر را در مقابل عبارات مربوط به خود قرار دهید.( یک واژه اضافی ست.)                  « تشبیه ، تشخیص ، جمله ، قافیه ، مصراع »

الف) مجموعه ا ی از کلمات که پیامی را از گوینده به شنونده واز نویسنده به خواننده می رساند ............نام دارد.ب) هرگاه ویژگی انسان را به غیر انسان نسبت دهیم به آن  .............می گویند.                                                                                                                                                                        

ج) به کلماتی که آهنگ وحروف آخرشان در شعر یکسان ست ......... می نامند.                                          د) به کوتاه ترین سخن موزون وآهنگین .................می گویند.

2

 

4

در واژه های زیر کلمات هم خانواده را پیدا کنید وبه هم وصل کنید .                           ظلمت / مونس / معرفت / ظلم / حریم / انیس / عارف / حرم

 

2

 

5

معنی واژگان داده شده را بنویسید.                     رَخشان :                 وداع :                 گنجوران:                            رهسپار :              

2

 

6

دربین ترکیبات زیر غلط های املایی راپیدا کنیدوصحیح آنها را بنویسید. 

         آب هایِ ذلال وسرد                         غرقه یِ شکوه واعجاز                    روح مذابِ امید وزندگی                  جازبه یِ خالق درس

1

 

7

ردیف وقافیه ی ابیات زیر را مشخّص کنید.              زنگ تفریح را که زنجره زد                    باز هم درکلاس غوغا شد

                                                                 هریک از بچّه ها به سویی رفت                ومعلّــــم دوباره تنها شد

1

 

8

عبدالله انصاری

سعــــدی

علی شریعتی

قیصر امین پور

 

هرکتاب را به نویسنده ی آن وصل کنید ( درردیف کتاب ها یک کتاب اضافی ست.)

نویسنده

                                                                       

 

  کتاب

تنفّسِ صبح

     کویر

مخزن الاسرار

مناجات نامه

 گلستان

 

 


1

 

9

تعداد جملات رادرهرگزینه مشخّص کنید.

الف) گفت می خواهم آفتاب شوم. (       )  ب) کاش با باد رهسپار شوم. (      )  ج) دست گیر که دست آویز نداریم.(       )  د) دانایی ده که ازراه نیفتیم، بینایی ده تا درچاه نیفتیم.(     )

1

 

 

10

 

كلمات سجع را در عبارت « دانش فرمان گذار است ومال فرمان بردار. »  مشخّص كنيد .                    (..............................//..............................)

 

1

 

11

ارکان تشبیه را در یکی از عبارات زیر معیّن کنید.           الف) ژاله ها دانه دانه درخشند همچو الماس                   ب) گفته ی تو چون عسل است.

 

1

 

12

معنی ومفهوم عبارات ومصرع های زیر را بنویسید.

الف) تو نیز اگر بخفتی، به از آن که در پوستینِ خلق افتی .                                                       ب) یکی سربر نمی دارد که دوگانه ای بگزارد. 

ج) ای هست کُنِ اساسِ هستی                                                                                          د)  هرورقش دفتری ست معرفتِ کردگار

 

4

 

13

شعري از«  فصلِ اوّل » از حفظ بنويسيد.      

                                                                 .............................................................................                          ......................................................................................

                                                                 .............................................................................                          ......................................................................................

                                                                .............................................................................                          ......................................................................................

                                                                .............................................................................                          ......................................................................................

 

2

 

جمع بارم 20

 

نمره باعدد :  ............                        نمره باحروف : ...........                                             

                                                                                                        در پنا ه حق    

                                                               طرّاح:

             

 
 
.:: زیر نظر جناب آقای خلیلی دبیر محترم ادبیات فارسی ::.

شما میتوانید مطالب قدیمی وبلاگ را که در صفحه اصلی نیستند را از قسمت نوشته های پیشین بر اساس تاریخ پیدا کنید...آی دی:
mrezaghiasi

××× اخبار جدید ×××


-پیج فیسبوک شهر راه اندازی شد...!
-شهر در ستاد ساماندهی ثبت شد...!